פלגי מוצקין אגם בקריית מוצקין

מכרזים

דף הבית > מכרזים

עדכון למכרז - סיור קבלנים

מכרז לאספקה והסבת מדי מים לתאגיד  מכרז פומבי מס' 40/2019 

ספריית המחירים – מכרז 40/2019 – רכישה ואספקת מדי מים חדשים

 

פלגי מוצקין תאגיד מים וביוב בע"מ

הצטרפות והרשמה למאגר מתכננים ו/או מפקחים ו/או מודדים.

 

 06/01/2019 רצ"ב שלושה מכרזים 

מהנדס/ת : מכרז מספר 20/2019 

ממונה בטחון וחרום המים- מנהל אבטחת מידע ואחראי סייבר :  מכרז מס'  10/2019 

מנהל/ת תפעול מכרז : מס' 30/2019 

 

 

פלגי מוצקין מכרז 10/2015 לאספקת ותחזוקה מערכות מידע לניהול התאגיד

פלגי מוצקין בע"מ – מכרז 02/2016    

* פלגי מוצקין בע"מ פרסום על  מכרז פומבי מס' 02/2016

* פלגי מוצקין מכרז פומבי  02/2016

* כתב כמויות למכרז תחנת שאיבה לביוב כורדני מס' 02/2016

 

פלגי מוצקין בע"מ – מכרז 01/2016

* עדכון נוסף למכרז 01/2016

פלגי מוצקין בע"מ פרסום על  מכרז פומבי מס' 01/2016 : הקמת תחנת שאיבה לביוב כורדני 

* פלגי מוצקין מכרז פומבי  01/2016 : הקמת תחנת שאיבה לביוב כורדני

כתב כמויות למכרז תחנת שאיבה לביוב כורדני מס' 01/2016 

פלגי מוצקין בע"מ  מכרז פומבי מס'  20/2015  קווי מים וביוב ביישוב רכסים – גבעה ה'

 

מכרז פומבי מס' 2014 / 3 :

ניהול מערך הגבייה, שירות לקוחות ומוקד טלפוני בתחום חשבונות המים והביוב

  תאגיד המים פלגי מוצקין בע"מ

תנאי סף להשתתפות

 

מכרז פומבי מס' 2014 / 4:

ביצוע עבודות הנחת מובל מרכזי לניקוז, מכביש 4 , דרך מתחם כורדני בקריית מוצקין , עד המוצא לים בקריית ים.

מכרז פומבי 20/2013

מכרז לביצוע עבודות שרוול, ניפוץ ושיחול קווי ביוב

מכרז קווי מים, ביוב וניקוז, באזור תעשיה כורדני

מכרז פיתוח, שדרוג ושיקום תשתיות ביוב ברכסים 

10/08/2017 – הודעת ופרסום תאגיד המים פלגי מוצקין בע"מ – מכרז 30/2017