חיפושדלג על חיפוש
טלפון לתשלומים ובירורים
1800-800-232
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלות ותשובות

 • מהו תאגיד פלגי מוצקין בע"מ?


  פלגי מוצקין הנה חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית קריית מוצקין בתוקף חוק תאגידי מים וביוב התשס"א (2001). מטרותיו העיקריות של פלגי מוצקין  הן מתן שירות של אספקת מים לתושבים, סילוק הביוב של העיר למכון טיהור שפכים, אחזקת הרשת המוניציפאלית של המים והביוב, ובעתיד, גם פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו.
 • מדוע הוקם תאגיד פלגי מוצקין?


  מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת עד סוף שנת 2007 להקים תאגיד מים וביוב. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לאורך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.
 • מיהם הבעלים של תאגיד פלגי מוצקין?


  עיריית קרית מוצקין הנה הבעלים של תאגיד פלגי מוצקין, והיא מחזיקה כיום ב- 100% של מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, תחת אישור של המדינה.
 • מי מפקח על פעילות תאגיד פלגי מוצקין?


  תאגיד פלגי מוצקין כפוף לרשות הציבורית למים, והוא פועל תחת פיקוח של המדינה – הממונה על תאגידי מים וביוב במשרד הפנים. התאגיד מחויב להציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים וכן דוחות נוספים המשקפים את פעילותו בתחום משק המים והביוב בעיר.
  כמו כן, פלגי מוצקין שומר על רמת שקיפות גבוהה מבחינה ציבורית; לתאגיד מונה חשב חיצוני האמון על הכנת דוחות כספיים, ורו"ח נוסף העוסק בביקורת פנים.
  בנוסף, לתאגיד מונה דירקטוריון שחבריו אושרו ע"י ועדת שפניץ', מתוכם שלושה דירקטורים מטעם העירייה, והשאר הנם דירקטורים מטעם הציבור. הדירקטוריון מתכנס באופן קבוע, מקבל דיווחי מנכ"ל ומאשר תקציבים, תכניות עבודה ופעולות נוספות.
 • האם במעבר לתאגיד ישתנו תעריפי המים והביוב?


  תעריפי המים והביוב באופן עקרוני לא ישתנו בעקבות המעבר לתאגיד אולם יעדכנו בהתאם לצורך.יובהר כי תעריפי המים נקבעים ע"י המדינה בלבד, והיא מעדכנת אותם מעת לעת עפ"י סל תשומות שנקבע בוועדת הכספים. תעריפי המים אחידים בכל הארץ ואין לתאגיד פלגי מוצקין הסמכות לשנותם. תעריף אגרת הביוב הנו ספציפי לכל רשות .
  התעריפים למגזר הביתי כבר כוללים מע"מ, ועל כן פלגי מוצקין יספוג את מרכיב המע"מ בתעריפים ללא תוספת מחיר  לצרכני המים. לעומת זאת למגזר העסקי ולמוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) יתווסף מע"מ בסך 16.5% לחשבונות המים והביוב, וכנגדם יפיק התאגיד חשבונית המאפשרת לעוסק מורשה להתקזז על מע"מ.
 • האם הצורה והפורמט של חשבון המים והביוב ישתנו במעבר לתאגיד?


  חשבון המים של פלגי מוצקין ערוך ויוגש בנפרד. החשבון יכלול רק מרכיבי מים וביוב, והוא לא יכלול מרכיבים של ארנונה  כפי שהיה נהוג בחשבונות העירייה.
  חשבון התאגיד מהווה גם חשבונית מס, ועל כן יוצגו בו סה"כ חשבון המים והביוב ללא מע"מ, ועליהם יתווסף מרכיב המע"מ במידת הצורך (למגזר העסקי בלבד).
 • מהי צריכה משותפת?


  צריכה משותפת הנה צריכת מים המיוחסת לבניין מגורים, בגין צריכה שמעבר לצריכת המים ביחידות הדיור. דוגמה לצריכה משותפת הנה השקיית שטחי הגינון של הבניין וכל שימוש שאינו עבור יחידת דיור מוגדרת.
  צריכה זו מחושבת כהפרש הצריכה הכוללת הנמדדת בשעון המים הראשי בכניסה לבניין, לבין סך הצריכות ביחידות הדיור שבבניין.
 • מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?


  יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מנזילת מים בשטח הבניין תקלה במערכת ההשקיה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.
  תאגיד פלגי מוצקין שם לנגד עיניו כמטרה מרכזית לשפר את השירות ללקוח באמצעות שיטות עבודה וניהול מתקדמות, והוא פועל להפחית למינימום תופעות של קריאות מים חריגות בד בבד על הדירים והצרכנים להקפיד על תחזוקת צנרת נאותה ובדיקת מערכת מדי המים מעת לעת.
 • למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?

  החל מתאריך 1 בספטמבר 2009 כל ענייני המים והביוב של קריית מוצקין הנם באחריות פלגי מוצקין.
  לגבי תקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד העירוני של קריית מוצקין בטלפון 107 מכל טלפון אשר יפנה את הטיפול לתאגיד פלגי מוצקין.
 • מה הפרוצדורה במקרה של החלפת משלמים או קבלת אישור היעדר?

 1. במקרה של מכירת דירה: רק המוכר שעוזב את הדירה אמור להגיע לשירות לקוחות עם חוזה מכר, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. המוכר יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו). אפשרות נוספת למלא טופס בקשה להחלפת משלם באתר האינטרנט ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 2. במקרה של דירה שכורה: רק השוכר (או בעל הדירה) שעוזב את הנכס אמור להגיע לשירות לקוחות עם חוזה השכירות שהסתיים, תעודה מזהה וקריאת מונה נכון ליום העזיבה. השוכר (או בעל הדירה) שעוזב יחתום על הצהרה לגבי קריאת המונה, ויסגור את חשבונו בתשלום בכרטיס אשראי או במזומן (צ'קים לא יתקבלו). במעמד סגירת החשבון יחזור הנכס על שם בעליו.

ניתן להציג באותו מעמד חוזה שכירות חדש באם קיים, ולהעביר את חשבון המים ישירות על שם השוכר החדש (גם אם בעל הנכס אינו נוכח).
במידה והנכס אינו רשום על שם הדייר שעוזב, על הדייר העוזב להביא עמו ייפוי כוח עליו חתום בעל הנכס המאפשר לו לסגור חשבון מים, וכן צילום ת.ז. של בעל הנכס.

 • האם תאגיד פלגי מוצקין רשאי לנתק תושבים מאספקת מים?


  פלגי מוצקין רשאי לנתק תושב מאספקת המים רק במקרה בו לא שילם התושב את חשבון המים, ולא נענה להתרעות שנשלחו אליו. יחד עם זאת, התאגיד חייב לפעול עפ"י נהלים והוראות שנקבעו בחוק לגבי ניתוקי מים, והוא יפעל במלוא שיקול הדעת הנדרש במקרים אלו.
 • האם ניתן לדרוש מתאגיד פלגי מוצקין לתקן כל תקלה של מים וביוב?

  פלגי מוצקין מחויב לטפל בתקלות מים וביוב רק עד לנקודה של שעון המים הראשי של הבניין, ובמקרה של בית פרטי עד שעון המים של הבית. לעומת זאת, תקלות מים וביוב המתרחשות מעבר לשעון המים הראשי, כדוגמת שטח הבניין, הבית, החצר, מגרש החנייה וכיו"ב, הן תקלות הנחשבות פרטיות, והן באחריות הדיירים שיצטרכו לפנות לבעל מקצוע באופן פרטי.
  יודגש ויובהר תאגיד המים והביוב פלגי מוצקין בע"מ יעסוק בטיפול ואחזקה של הקווים העירוניים בלבד ואין בסמכותו לטפל במערכת הקוים הפרטיים אשר נכנסים אל תוך השטחים הפרטיים.
 • כיצד מווסתים את צריכת המים הכוללת בישראל?

  מערכת המים בישראל הנה מערכת מים ארצית המשלבת את כל מקורות המים ומאפשרת העברת מים מאזור לאזור בהתאם לשיקולים הידרולוגיים. לכן לפעמים תל-אביב תקבל שליש מהמים ממקורות מי תהום ושני שליש מן הכנרת, ולעיתים הפוך. לפעמים מערכת המים הארצית תעלה מים מן הדרום צפונה במידה ובדרום ירדו יותר גשמים.
 • האם רצוי ומותר לשתות מי ברז?


  כן. מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר. רמת מי השתייה בישראל יכולה להתחרות ברמת המים של המדינות המתקדמות בעולם, באירופה ובארצות הברית. לכן, אין שום סיבה שלא לשתות מים מן הברז, ובעיקר נוכח הצורך בשתייה מרובה בארצנו החמה. על פי המלצת משרד הבריאות יש לשתות לפחות שני ליטר מים ביום.
 • מי אחראי על אכיפת תקנות המים?


  משרד הבריאות אחראי על קביעת תקן המים ועל אכיפת תקנות איכות מי השתייה.
 • כיצד בודקים את המים ומי עורך את הבדיקה?

  פלגי מוצקין מבצע בדיקות כימיות ובקטריאליות במקורות המים וברשת החלוקה לפי הנחיות משרד הבריאות בפיקוח בקטריולוגים. המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים כל כמה חודשים עד כמה שנים, בהתאם לחשיבותם ולהחלטת משרד הבריאות.
 • האם ניתן לחלות כתוצאה משתיית מים?


  מחלות שמקורם במי שתייה מאופיינות בד"כ ע"י הקאות ושלשולים. לרוב הן תוצאה של טיפול לקוי במים או זיהום החודר למים. לאור הטיפול שניתן למים בישראל, רק במקרים נדירים יש מקרי מחלה הקשורים במים.
 • כיצד מטופלים מי השתייה?


  מי השתייה עוברים טיפול בסיסי-חיטויי. טיפול זה בא להשמיד חיידקים ומיקרו-אורגניזמים אחרים, גורמי מחלות.
  המים נקיים בשעה שהם נשאבים מהאדמה. לכן, ניתן להעבירם תהליך ללא טיפול מקדים. לעיתים נדירות נדרש טיפול מקדים במטרה לפתור בעיות מיוחדות.
 • האם מים המכילים כלור בטוחים דיים לשתייה?


  כן. בדיקות רבות הוכיחו כי רמת הכלור הקיימת במי השתייה הנה בטוחה, למרות שיש אנשים הקובלים על הטעם הנלווה.
 • כיצד מושמדים החיידקים נושאי המחלות?


  החיידקים מושמדים בתהליך הטיפול במים ע"י חומרי חיטוי. תוספת כלור או תרכובות כלור הם חומרים הנפוצים ביותר בארץ.
 • האם כל הכימיקלים במי השתייה מזיקים לבריאות?


  לא. ישנם כימיקלים אשר מיטיבים. לדוגמא הפלואור ומינרלים נוספים המוכרים כמועילים לבריאות האדם. כמו כן ישנם מרכיבים כימיים שאינם משפיעים לטובה או לרעה על בריאותנו.
 • האם מי השתייה מכילים קלוריות, שומנים, סוכר, קפאין או כולסטרול?


  לא!
 • האם מים שיוצרים אבנית בקומקום יגרמו לנו ל"אבנית בכליות"?


  לא, החומר ממנו נוצרת האבנית הוא פחמת סידן לשתייה ואין לו שום קשר עם "אבנים בכליות".
 • מדוע נראים לעיתים מי הברז "לבנים"?


  בועות אוויר מזעריות במים, הדומות לבועות הגז בבירה ובסודה, גורמות למים להראות לבנים. תופעה זו שכיחה יותר בחורף, כאשר מי השתייה קרים. אין בתופעה זו כל נזק והיא נעלמת תוך דקות מעצמה.
 • מדוע משאירה המכונה להדחת כלים כתמים בכוסות?


  הכתמים שעלולים להופיע בכלי הזכוכית לאחר ההדחה והייבוש נגרמים ע"י מינרלים בלתי מזיקים שנשארים בכוס אשר המים מתאדים.
  קיימים בשוק מוצרים שמייבשים את הכוסות יותר ביסודיות. כתמים בדלתות באמבטיה נגרמים מאותה הסיבה.
עבור לתוכן העמוד