חיפושדלג על חיפוש
טלפון לתשלומים ובירורים
1800-800-232
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חוקים תקנות וכללים

צרכנים יקרים!

לאחרונה נכנסו לתוקף מספר עדכונים בכללי המים אשר נקבעו על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב. הכללים החדשים הינם אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה, תשע"א–2011 וכן  חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון  (תיקוני חקיקה) התשע"א–2011.

כחלק מהשירות לאזרח, אנו מתכבדים להציג בפניכם הוראות עיקריות וחשובות שנקבעו בכללים אלו. הכללים המלאים מופיעים באתר רשות המים , אליו ניתן להיכנס באמצעות קישור המופיע באתר התאגיד.

אמות המידה החדשות מסדירות חמישה נושאים עיקריים: צריכה משותפת, חיוב על פי הערכת צריכה, נזילה, התקנת מד מים נוסף והחלפת צרכן בנכס. אמות המידה כוללות גם טפסים בנוסח קבוע לביצוע פעולות והודעות הקשורות בנושאים אלה. טפסים אלו מופיעים באתר האינטרנט (קטגורית טפסים) של התאגיד וכן ניתן לקבלם במשרדי התאגיד.

צריכה משותפת בנכס

במקרה שנוצר פער בין הצריכה המופיעה במד המים הראשי בנכס, לבין סך הצריכה במדי המים המשויכים בנכס (או הערכת הצריכה שלהם) – תחולק הצריכה העודפת בין הצרכנים בנכס בצורה שווה (סע' 2, ו – 9(ב) לאמות המידה).  פער כזה נוצר לרוב משימוש במים לצרכים משותפים (כגון גינון).

במקרה שמדובר בבית משותף, ובמידה ונציגות הבית המשותף מעוניינת בכך ומצרפת את האישורים הנדרשים ( המפורטים בסעיף 2(1)(א) לאמות המידה ), חלוקת הצריכה המשותפת תיעשה על פי שטחן היחסי של הדירות. כלומר, הפרשי המדידה יחולקו בין הצרכנים כך שכל צרכן ישלם בהתאם לחלקה היחסי של דירתו מתוך שטח הבית המשותף גם צרכן שנותק משירותי המים יחויב בחלקו היחסי

חיוב על בסיס הערכת צריכה

חיוב בתשלומים עבור צריכת מים יבוצע על פי קריאת מדי המים (הראשיים והמשויכים). אולם, כאשר מד המים נחבל, לא תקין, לא ניתן לקריאה, לא ניתן להגיע אליו או שלא ניתן להתקין מד מים משויך, החיוב יבוצע על בסיס הערכת צריכה.

חיוב על בסיס הערכה יחושב על פי תקופת החיוב המקבילה בשנה קודמת, ובאם אין תקופה מקבילה – על פי ממוצע שתי תקופות החיוב האחרונות.

נזילה

צרכן הטוען שחיובו בתשלום נובע בעקבות נזילה בנכס– יגיש בקשה על גבי טופס הנמצא באתר או במשרדי התאגיד בתוספת הצהרה והוכחות מתאימות ( סע' 15 לאמות המידה ).

הכרה בנזילה תהיה בתנאים הבאים:

א.       החריגה היא מעל 150% מהצריכה ה"רגילה".

ב.        הצרכן הצהיר שהצריכה החריגה הייתה כתוצאה מנזילה שתוקנה.

ג.         לא עברו 6 חודשים מתום תקופת החיוב שלגביה נטען שיש נזילה.

ד.        לא הוגשה בקשה דומה בשנה האחרונה לגבי מד מים 'פרטי' או בשנתיים האחרונות לגבי מד מים ראשי ( סע' 14 ו – 16 לחוק ).

במקרה שהוכרה נזילה, הצרכן ישלם על צריכה מעבר לכמות הרגילה לצריכה, את התעריף הקבוע לצורך כך בכללי התעריפים ( סע' 17 לאמות מידה )

בכל מקרה, לא תוכר חריגה הנובעת מנזילה ביותר משתי תקופות חיוב רצופות ( סע' 15 לאמות מידה ) שבכל אחת מהם התקיימו התנאים להכרה בנזילה כאמור בחוק.

הוראת שעה לגבי צריכה חריגה במיוחד שאינה מוסברת

לגבי חיובים חריגים ביותר, שהם לפחות 200% או יותר מהצריכה הרגילה ולפחות 30 מ"ק במד מים משוייך (או 30 מ"ק כפול מספר הצרכנים, במד מים ראשי)  שנוצרו בתקופה שבין 22 בספטמבר 2011 ליום 31 במרץ 2012, ישנה הוראה מיוחדת המאפשרת למנכ"ל התאגיד לתקן הוראת חיוב, ולקבוע שהחיוב יהיה לפי הערכת צריכה ולא לפי הכמות שנמדדה במד המים.

סמכות זו ניתנת למנכ"ל רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

א.    הצרכן הגיש בקשה להקלה בחיוב תוך 35 ימים מיום משלוח החשבון הרלוונטי. (ס' 2(א)). הבקשה תוגש ע"פ טופס הנמצא במשרדי התאגיד או באתר התאגיד  (ס'2(ג)).

ב.     הצרכן מצהיר שאינו יודע את הסיבה לצריכה החריגה (ס' 2(א)(1)) .

ג.      הצרכן מתחייב לאפשר לנציג התאגיד לבקר בנכס לצורך בירור החיוב החריג (ס' 2(א)(2)) .

ד.     הצרכן מצרף אישור החתום ע"י שרברב שאין סימני נזילה, חיבור לא חוקי או אמצעי לשיבוש מדידת המים. האישור יכלול את פרטי השרברב, תאריך הבדיקה ופירוט הבדיקות שנעשו (ס' 2(א)(3)) .

ה.     לא הוגשה בעבר בקשה לבירור חיוב חריג (מכוח הוראה זו) במד המים שלגביו מופנית הבקשה הנוכחית (ס' 2(ב)).

ו.      נציג התאגיד ביקר בנכס ובדק שאין סימני נזילה או שינוי במאפייני צריכת המים, וכל בדיקה נוספת הנדרשת בנסיבות המקרה (ס' 3(א)(1)).

ז.      בוצעו כל הבדיקות הנדרשות לדעת מהנדס התאגיד (ס' 3(א)(2)).

ח.     מנכ"ל התאגיד משוכנע (לאור כל הנתונים והבדיקות ותוך התחשבות בצריכה שנמדדה בתקופת החיוב שלאחר התקופה הנבחנת), שיש יסוד סביר להניח שהכמות שנמדדה בנכס לא סבירה ולא משקפת את כמות המים שסופקה בפועל    (ס' 3(א)(3)) .

תיקון החיוב יהיה לתקופה של מקסימום שתי תקופות חיוב.  (ס' 3(ב)).
המנכ"ל יודיע לצרכן תוך 60 יום ממועד הגשת הבקשה על החלטתו בנושא. במקרה שהוחלט לדחות את הבקשה – יפרט את הנימוקים לכך. הצרכן זכאי לערער על ההחלטה לרשות המים בתוך שלושים יום.
במקרה שלמנכ"ל או לקרוב משפחה שלו יש עניין אישי 1 בבקשה זו, היא תועבר לרשות המים והיא זו שתקבל את ההחלטה (ס' 3(ד)).

החלפת צרכן בנכס

צרכן שמעוניין לבטל את רישומו כצרכן בנכס, נדרש להגיש לתאגיד בקשה על גבי טופס מיוחד (הנמצא במשרדי התאגיד או באתר האינטרנט של התאגיד) הכולל את פרטי הצרכן החדש והסכמתו לכך, בצירוף הסכם שכירות וצילום תעודות זהות של הצרכן העוזב והצרכן החדש.

חיוב על שירות שניתן עד ליום הבקשה האמורה – יחול על הצרכן העוזב ( סע' 25(ג) לאמות מידה ).
על הצרכן העוזב את הנכס לשלם חובותיו לתאגיד בטרם עזיבתו ( סע' 21(א) לאמות מידה ).
במקרה ששוכר נכס מבקש לבטל את רישומו כצרכן, ואין פרטי צרכן/שוכר חדש, השוכר יכול להוכיח שנגמרה תקופת השכירות והמשכיר יחשב אוטומטית כצרכן בנכס ( סעיף 21(ב) לאמות מידה ).
למשכיר זכות להתנגד לרישומו כצרכן כאמור בתנאים המנויים בסעיפים 23-24 לאמות המידה .

אם אין בנכס מד מים משויך ('פרטי'), בעל הנכס לא יוכל לרשום אדם אחר כצרכן אלא אם ביצע את ההכנות הדרושות להתקנת מד מים סעיף 22 לאמות מידה ).

מועדי תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון- הוראות קבע

החל מיום 01.01.2012 רשאים צרכנים המשלמים בהוראות קבע באמצעות הבנק, לשנות את מועד החיוב לפי המועדים המצוינים להלן:1, 10, 20, 28  לחודש. השינוי יעשה באמצעות פניה למשרדי התאגיד. צרכנים המבקשים לשלם את חיובי המים והביוב בהוראת קבע חדשה יכולים לבחור את מועד החיוב החודשי מבין ארבעת המועדים המפורטים לעיל.   (חוק מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, התשע"א – 2011)
תזכורת: בהתאם לכללי רשות המים המשלמים בהוראות קבע זכאים לחלוקת חשבון המים לשני תשלומים .

עבור לתוכן העמוד